Koulutukset yrityksille

Olemme päättäneet ottaa Asahi-Akatemiassa uuden askeleen. Uuden hallituksen ohjelma 2023 esittelee ”Suomi Liikkkeelle” -hankkeen, minkä tarkoituksena on vahvistaa laaja-alaisesti suomalaisten toimintakykyä. Tavoitteena on kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä. Asahi-Akatemiassa olemme päättäneet panostaa nyt myös työpaikkaliikuntaan.

Edistykselliset yritykset sallivat jo työntekijöidensa liikkua myös työajalla. Liikunta tuottaa hyvinvointia monella tavalla. Se pitää yllä ja vahvistaa fyysistä terveyttä, se vaikuttaa positiivisesti mielen hyvinvointiin, ryhmäliikunta vahvistaa työpaikan yhteishenkeä. Lyhyetkin liikuntatuokiot työpäivän aikana rikkovat rutiineita ja virkistävät. Tämä voi johtaa parempaan työn laatuun. Tarjoamalla mahdollisuuden liikkumiseen työaikana yritys voi myös parantaa kokonaisimagoaan ja houkutella lahjakkaita työntekijöitä. Kun yritys osoittaa välittävänsä työntekijöistään tarjoamalla liikuntamahdollisuuksia, tämä voi sitouttaa myös työntekijöitä yritykseen ja johtaa alhaisempaan vaihtuvuuteen ja pidempiin työsuhteisiin.

Olemme järjestäneet tähän asti nelipäiväisiä asahi-ohjaajakoulutuksia ja ohjaajien jatkokoulutuksia. Nämä koulutukset on suunnattu pääasiassa erilaisia liikuntapalveluita yleisemmin järjestäville tahoille. Koulutuksia ovat käyneet myös monet fysioterapeutit ja psykoterapeutit, jotka käyttävät asahia työkaluna omassa työssään. Olen hahmotellut alla olevaan taulukkoon, miten nyt lanseeraamamme koulutukset istuvat tähän kenttään. Lanseeraamme kolme yrityksille suunnattua koulutuskokonaisuutta yhteistyössä Booster Consulting Oy:n kanssa [https://boosterconsulting.fi]. Booster Consulting tuottaa pääasiassa yrityksille suunnattuja konsultointi- ja hyvinvointipalveluja.

1. Pidä huolta itsestäsi. Asahi-Health -menetelmä ja Bodyfulness-menetelmä hyvinvoinnin lähteenä.

Koulutuksen pituus: 2,5-3 tuntia luentoja ja harjoituksia

Asahi Health menetelmä on ihmistä systemaattisesti hoitava ja harjoittava menetelmä, joka perustuu vuosituhantisiin viisausperinteisiin. Asahin suomalaiset kehittäjät ovat suodattaneet näistä perinteistä nykyajan länsimaiselle ihmiselle helposti lähestyttävän ja sopivan menetelmän, missä harjoitetaan sekä kehoa että mieltä. Asahin kehomieliharjoitukset vaikuttavat kolmella tasolla: 1. Asahi on monipuolinen terveysliikuntamenetelmä, jonka pehmeät liikkeet hoitavat ja ennaltaehkäisevät monia nykyajan vaivoja kuten niska-hartiaseudun vaivat ja selkävaivat. 2. Asahi on somaattinen menetelmä, joka opettaa kehon optimaalista käyttöä, hyvää pystylinjausta, rentoutta, liikkeen vapautta ja vaivattomuutta. 3. Asahi on myös meditatiivinen kehoa ja mieltä yhdistävä harjoitus, jonka avulla voi opetella tunnistamaan myös mielensä toimintaa ja sen kautta lisätä itsetuntemustaan. Nykyään puhutaan paljon mindfulnessista, millä viitataan meditatiivisiin harjoituksiin. Käytän mieluummin ”bodyfulness” -käsitettä, joka antaa mielestäni paremman kuvan siitä, miten mielenkin harjoittaminen on aina kehon harjoittamista.

Koulutuksessa käydään luennoin ja harjoituksin läpi Asahi Health -menetelmän kolme perustavaa tasoa sekä avataan bodyfulness-käsitteen kautta kehomieliharjoituksen meditatiivista ulottuvuutta.

Koulutus sopii hyvin esimerkiksi osaksi työpaikan Tyky/Tyhy -päivää, mutta myös itsenäiseksi kokonaisuudeksi. Koulutus pidetään yrityksen tiloissa.

Hinta: 850 € (alv. 0). Sisältää matkakulut Tampereen talousalueella
Tiedustelut: Markku Kivi, puh: 050-3237471, markku.kivi@boosterconsulting.fi


2. Asahin vertaisohjaajakoulutus liikuntavastaaville ja kokousvastaaville

Koulutuksen pituus: 1 päivä + 2 kertausta.

Asahin vertaisohjaajakoulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat ohjata työpaikkansa taukoliikuntatuokioita. Se sopii erityisen hyvin myös henkilöille, jotka järjestävät ja vastaavat kokouksista ja koulutuksista. Pitkät kokoukset ja koulutukset ovat sekä fyysisesti että henkisesti rasittavia. Kokous tai pitkä koulutus kannattaa keskeyttää liikuntatuokiolla, joka nostaa osallistujien sekä fyysistä että henkistä vireystilaa. Asahi on tähän erinomainen liikuntamuoto. Asahin rennot, meditatiiviset liikkeet avaavat jäykän kehon, nostavat vireystilaa ja palauttavat keskittymiskyvyn.

Liikunnalla voidaan vaikuttaa monin tavoin työtekijän hyvinvointiin. Liikunta toimii sekä erilaisia vaivoja ja sairauksia ennaltaehkäisevästi, mutta myös psyykkistä hyvinvointia lisäävästi. Asahin kaltainen liikunta voi olla myös itsetuntemuksen väline. Ryhmäliikunta lisää myös ihmisten yhteenkuuluvuuden tunnetta. Asahi monitasoisena, meditatiivisena liikuntana toimii erinomaisesti työntekijöiden sekä fyysistä, psyykkistä että sosiaalista hyvinvointia kasvattavana menetelmänä.

Koulutus toteutetaan päivässä ja sen aikana opetellaan asahin perusliikesarja ja asahin keskeiset psykofyysiset periaatteet. Koulutuksessa opetellaan myös rakentamaan eri teemoille perustuvia lyhyitä asahi-tuokioita. Koulutuksessa opetellaan asahin perusliikkeiden lisäksi istumisen oikeaa ergonomiaa, kehon ja mielen rentouttamista liikkeen avulla, vireystilan nostamista aisteja avaamalla sekä keskittymistaidon harjoittamista tietoisen hengityksen avulla. Koulutus antaa hyvän perustan Asahi-Health-menetelmän käyttämiseen työpaikan taukoliikuntana sekä kokouksia ja koulutuksia tauottavana liikuntana.

Päivän koulutuksen jälkeen osallistujilla on mahdollisuus tulla kertauskoulutuksiin, missä heidän taitojaan tarkistetaan ja syvennetään. Kertaukset järjestetään kahden tunnin harjoituksina Asahi-Akatemian tiloissa iltaisin. Koulutuksen sisällöstä on Asahi-Akatemian sivuilla videomateriaalia, johon kannattaa tutustua jo ennakolta.

Koulutuksen hintaan sisältyy aamukahvi/tee, lounas ravintola Pihassa sekä iltapäiväkahvi/tee.

Koulutuksen paikka: Asahi-Akatemian tila Pyhäjärvenkatu 5 B, 3200 Tampere
Aika: Seuraava koulutus perjantaina 17.11. klo 9-16.

Hinta: 600 €/henkilö (alv 0), mikäli samasta yrityksestä useampi henkilö: 400 €
Tiedustelut: Markku Kivi, puh: 050-3237471, markku.kivi@boosterconsulting.fi3. Asahi Health- ja Bodyfulness -menetelmiin perustuva johdon koulutus

Olen nyt kouluttanut parikymmentä vuotta Asahi Health -ohjaajia sekä pitänyt noin viisitoista vuotta kymmenen päivän pituisia ”bodyfulness”-koulutuksia. Viime mainitut koulutukset olen suunnannut lähinnä terapeuteille ja muille terveydenhuollon henkilökunnalle. Koulutukseni perustuvat noin viidenkymmenen vuoden kokemukseeni ja tutkimukseeni erilaisista lähinnä itämaisista kehomielen harjoituksista ja filosofioista. Miksi ihmiset ylipäätään tekevät tällaisia harjoituksia? He tekevät niitä siksi, että he ovat ihmisiä. He haluavat ymmärtää, mitä ihmisenä oleminen tarkoittaa. Voidaan sanoa myös, että he haluavat ymmärtää itseään. Itseymmärrys on tärkeä hyvän elämän elementti. Ihminen on kehon, mielen ja ympäristön kokonaisuus. Ihmisen hyvinvointi rakentuu näiden kolmen elementin tasapainoisesta suhteesta. Kokonaisvaltainen käsitys hyvinvoinnista etsii kehon, mielen ja ympäristön hyvinvointia. Hyvinvointi ja hyvä elämä koskettaa meitä kaikkia. Jos olet esimiesasemassa, sinun hyvinvointisi koskettaa suoraan myös alaistesi hyvinvointia. Jos voit pahoin, koko organisaatiosi voi pahoin.

Tämä koulutus voidaan räätälöidä yrityksen tarpeiden ja resurssien mukaan ja sen kesto voi olla päivästä useampaan päivään. Oppimisprosessi voidaan jakaa jopa vuoden ajalle.

Mitä hyötyjä tällainen koulutus voisi yrityksen johdon näkökulmasta tuoda? Mieleeni tulee ainakin seuraavat:

1. Kehomielen harjoitukset rauhoittavat ja tasapainottavat mieltä. Korkean paineen tehtävissä tällainen taito on erityisen tärkeää.

2. Harjoitus lisää sekä fyysistä että henkistä hyvinvointia. Menetelmien terveysvaikutukset ovat laajat. Niissä avataan ja rentoutetaan systemaattisesti koko keho. Samalla avataan koko kehon liikkuvuutta, hyvää pystylinjausta, hengitystä sekä aisteja. Tavoitteena on kehomieli, jonka on hyvä olla.

3. Harjoitus kehittää keskittymiskykyä ja läsnäoloa tilanteissa. Kun opimme enemmän olemaan läsnä tilanteissa, opimme samalla myös kuulemaan ja huomioimaan ympäristömme tarpeet, mikä puolestaan parantaa työilmapiiriä ja voi näkyä myös työn tuottavuudessa.

4. Harjoitus lisää tietoisuutta omasta kehosta ja mielen tilasta. Tunteiden säätely edellyttää niiden tunnistamista. Kehotietoisuuden harjoittaminen on tässä avainasemassa. Tämä taito johtaa usein harkitumpaan päätöksentekoon. Oman kehon ja mielen aistiminen tuottaa myös kykyä aistia kuormituksia ja opettaa tunnistamaan omia rajoja, jonka avulla voidaan paremmin hallita työssä jaksamista ja välttää uupumista.

5. Meditatiiviset menetelmät yhdistetään usein luovuuden vapauttamisen menetelmiin. Kun mieli saadaan edes hetkeksi tyhjenemään jatkuvasta sisäisestä puheesta ja ennakkokäsityksistä, avautuu tilaa uuden ajattelulle. Tämä on ongelmanratkaisun avain.

6. Huolehtiessaan omasta hyvinvoinnistaan yrityksen johto antaa positiivisen signaalin myös muille yrityksen työntekijöille tehdä myös samaa. Tämä on yksi tapa saada yrityksen työntekijät myös sitoutumaan erilaisiin työhyvinvointia parantaviin toimintoihin, jotka puolestaan vähentävät sairauspoissaoloja.

7. Kehomielen harjoittaminen asahi/bodyfulness -menetelmän avulla lisää itsetuntemusta, oman mielen toiminnan ymmärrystä ja sen kautta myös muiden ajatusten ymmärtämistä ja empatiaa. Tämä puolestaan voi auttaa konfliktien ratkaisussa ja tiivistää yhteistyötä tiimeissä ja koko organisaatioissa.

8. Asahi Health ja Bodyfulness -menetelmät eivät ole vain yksittäisiä tekniikoita vaan ne edistävät harrastajiensa terveyttä ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Kehomielen harjoittaminen tuottaa kestäviä hyötyjä sekä työelämässä että henkilökohtaisessa elämässä.

Parhaiten saat kuvan lähtökohdistani ja ajattelustani lukemalla muutaman näistä teemoista kirjoittamani kirjan. Julkaisuluetteloni löydät täältä.

Koulutuksen kesto: 1-3 päivää.
Hinta: alkaen 2500 €/ (alv 0)

Yhteydenotot: Markku Kivi, puh: 050-3237471, markku.kivi@boosterconsulting.fi