Asahi kehomieliharjoituksena

Kun puhumme asahiin liittyvistä mielen taidoista tai asahista kehomieliharjoituksena, puhumme asahin syvimmästä tasosta. Ohjaajakoulutuksessa käsittelemme teemaa vain lyhyesti. Pidän asahiin liittyvistä tietoisuustaidoista omia teemakoulutuksiaan Syvä-asahin yhteydessä. Asiasta kiinnostunutta suosittelen lukemaan kirjani Mindfulness - tietoisuuden harjoittamisen taito.

Asahissa liike on hidasta ja tietoista. Huomio suuntautuu kehon aistimuksiin. Tietoinen hidastaminen, huomion suuntaaminen ja pitäminen kohteessa ja mielen sisältöjen kuunteleminen ovat kaikki mielen taitoja, joita voidaan käyttää itsen tutkimisen välineinä. Harjoittamalla mielen taitoja säännöllisesti, voimme toivoa ainakin jonkin verran opivamme tuntemaan, miten mielemme toimii. Asahi harjoittaa ja avaa kehoamme, mutta se mahdollistaa myös mielen toimintatapojen tutkimisen. Tällainen syventynyt itsetuntemus on yksi tärkeä hyvinvoinnin ulottuvuus. Seuraavassa lyhyesti asahiin liittyvistä mielen taidoista, jotka ovat hyvin kehollisia.

Hidastaminen

Tietoiseen liikkeeseen liittyvistä mielen taidoista hidastamisella tarkoitetaan yksinkertaisesti liikkeen hidastamista, jopa pysäyttämistä niin, että voidaan havaita siitä paremmin yksityiskohtia. Mitä hitaampi liike, sitä enemmän meillä on aikaa havainnoida, mitä kehossa ja mielessä tapahtuu. Elämme hyvin nopearytmisessä ja nopeasti muuttuvassa maailmassa, jossa hidastamisen kohdat alkavat käydä vähiin. Asahi tarjoaa yhden tällaisen paikan.

Huomion suuntaaminen

Asahin hidas, tietoinen liike perustuu jatkuvaan huomion kiinnittämiseen kehon aistimuksiin. Liikettä ohjataan tietoisesti koko liikesarjan ajan. Koko liikesarja on voimakas huomion suuntaamisen harjoitus.

Huomion suuntaaminen on mielen taitojen ydintaito. Sitä voidaan kutsua myös keskittymiseksi ja taito, mitä opimme sitä harjoittamalla on keskittymiskyky. Tätä harjoituksella opittua keskittymiskykyä voidaan sitten käyttää mielen kaikkien sisältöjen tutkimisessa ja pyrkimyksessä ymmärtää niitä

Mielen katseleminen

Huomion suuntaamista mielen tapahtumiin voidaan kutsua "mielen katselemiseksi". Asahissa opettelemme suuntaamaan huomiomme liikkeiden esiin nostamiin kehon aistimuksiin. Kehon aistimusten seuraaminen on huomion suuntaamisen perustaito, joka opettaa samalla myös, miten huomio tai tarkkaavaisuus voidaan suunnata muihinkin mielen sisältöihin. Kun opimme tarkkailemaan kehomme asitimuksia, opimme samalla, miten tunteita, mielialoja ja omaa ajatteluaankin voi tarkkailla. Tämä tarkkaavaisuus on itseymmärryksen kasvun avain.

Kehomieli

Olen edellä kuvannut sitä, miten harjoituksessa tarkkailemme kehon aistimuksia ja opimme samalla myös muiden mielen sisältöjen tarkkailua. Puhe kehosta ja mielestä tälla tavalla on ongelmallinen. Tässä puhetavassa jaamme ihmisen kahtia: kehoon ja mieleen. Ylittääkseni tämän ongelman käytän ihmisestä puhuessani yleensä kehomielen käsitettä, kun haluan korostaa sitä, että ihminen on monesta puolesta koostuva ykseys. Ajatustapani mukaan ihmisen minätietoisuus tai ego-tietoisuus ja kehotietoisuus ovat kehomielen aspekteja. Olemme kehomieli, josta voimme erottaa kehon ja mielen ulottuvuudet. Usein myös koemme kehon ja mielen erillisyyttä. Kehotietoisuus on kuitenkin paikka, jossa keho ja mieli kokemuksessa yhtyvät. Asahi kehotietoisuuden harjoituksena on voimakas kehon ja mielen integroinnin menetelmä.