Asahi-Health -menetelmän filosofia

Kun puhutaan yleisesti jonkin asian ”filosofiasta”, sillä viitataan puheena olevan asian ytimessä oleviin ajatuksiin, periaatteisiin ja arvoihin, jotka ohjaavat kyseiseen asiaan liittyvää toimintaa ja ajattelua. Olen paljon miettinyt asahin psykofyysisiä periaatteita, mutta harvemmin muotoillut niitä tässä yleisemmässä mielessä. Tässä nyt sellainen yritys. Millainen on siis asahin filosofia?

Tuntuu tarpeelliselta jakaa tämän kysymyksen vastaus muutamaan kohtaan, jolloin niitä on helpompi käsitellä. Asahissa pyritään tietenkin jollain tapaa lisäämään harrastajan hyvinvointia. Asahin filosofia liittyy siihen, miten tämä hyvinvointi ymmärretään ja miten siihen pyritään. Asahi menetelmänä sisältää monia psykofyysisiä elementtejä, joiden avulla hyvinvointia lähestytään. Ainakin seuraavat elementit tulevat mieleen. Ne siis muodostavat asahin filosofian perustan:

1. Kehomieliyhteys

Asahi voidaan lukea nk. ”bodymind”-lajien joukkoon. Näissä lajeissa pyritään etsimään kokemuksellista kehon ja mielen yhteyttä. Kehomieliyhteys tarkoittaa Asahi Health -menetelmässä kehon ja mielen välisen vuorovaikutuksen ja yhteyden tutkimista ja vahvistamista. Se perustuu ajatukseen siitä, että keho ja mieli eivät ole erillisiä kokonaisuuksia, vaan ne vaikuttavat toisiinsa jatkuvasti. Tämä on tietysti näkökulma, josta on kirjoitettu kirjoja, mutta asahi pyrkii tähän päämäärään seuraavien periaatteiden avulla, jotka liittyvät myös toisiinsa:

1. Huomion suuntaaminen kehon aistimuksiin. Tätä voidaan kuvata myös nykyään muodikkaan termin, ”tietoinen läsnäolo”, avulla. Pyritään siis aistimaan kehon tuntemuksia, liiketuntemusta ja hengitystä. Kehon tuntemusten aistiminen voi tarkoittaa esimerkiksi jännitysten tunnistamista ja niiden poispudottamista, liikerentouden havainnointia, kehon liikekokemuksen havainnointia kehon eri kohdissa. Kehomieliyhteyden perustekniikka on pyrkiä liikkeen, keskittymisen ja hengityksen harmoniaan: mieli ohjaa hengityksen kannattelemaa liikettä.

2. Kehon viestien kuunteleminen. Tämä on osittain samaa kuin edellä, mutta erotan sen omaksi kohdaksi. Kehon viestien kuuntelemisella voidaan tarkoittaa, että kiinnitetään huomiota kehon rajoituksiin, signaaleihin ja tarpeisiin. Esimerkiksi, jos liike synnyttää kipua, on tärkeä reagoida siihen muuttamalla asentoa tai liikerataa. Tähän liittyy myös kehon liikerajoitusten kuunteleminen. Liikutaan aina oman kehon liikkuvuuden ja muiden rajoitusten puitteissa.

3. Tietoinen liikkeen ohjaus. Tämäkin liittyy kumpaankin edelliseen. Samalla kun aistimme kehon liikettä ohjaamme sitä tietoisesti liikeradan jokaisen pisteen läpi. Näin liikeradassa ei ole kohtia, jonka läpi ei olisi tietoisesti menty. Aluksi tällaisia liikeradan ”mustia aukkoja” on paljon, mutta harjoituksen edetessä ne hiljalleen katoavat ja liikkeestä tulee kauttaaltaan tietoista.

4. Kehomielen harmonian kokemus. Pitkä harjoitus tuottaa harmonisen kokemuksen kehon ja mielen yhteydestä. Tämä kokemus on syventyvä ja tuo mukanaan myös syventyvän liikemielihyvän. Kehomieliyhteys on kokemuksellinen käsite, ei vain teoriaa.

5. Itsen tutkiminen ja itseymmärryksen kasvu. Asahin harjoitukset ovat sekä kehon että mielen tutkimista. Tietoinen liike on yksi keskeinen itsen tutkimisen menetelmä, joka parhaimmillaan johtaa itseymmärryksen kasvuun. Tämä näkökulma on nykyään esillä nk. mindfulness-menetelmissä. Itse käytän mieluummin tässä yhteydessä "bodyfulness"-käsitettä, jonka piiriin katson asahi-harjoittelunkin kuuluvan.

2. Luonnollinen, terveyttä edistävä liike

Asahin liikkeet pyrkivät jäljittelemään kehon luonnollisia liikeratoja ja liikemalleja: nostetaan, kierrytään, siirretään paino, työnnetään. Päivittäinen istumatyö on ainakin osittain heikentänyt kykyämme käyttää kehoamme monipuolisesti. Luonnollisen liikkeen ideana on palauttaa keho takaisin sen luonnolliseen toimivaan tilaan ja vahvistaa kehon omia voimavaroja. Kevyt asahin kaltainen liikunta auttaa kehoa pysymään terveenä, vahvana, joustavana ja tasapainoisena. Samalla se edistää kehomieliyhteyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Luonnollisilla liikkeillä tarkoitan liikkeitä, joissa on läsnä seuraavia elementtejä:

1. Kevyet venytykset ja nivelten liikelaajuuksien harjoittaminen ja ylläpitäminen. On tärkeää että nivelet säilyttävät liikkuvuutensa ja jos liikeradat ovat jo rajoittuneet, on tärkeää avata niitä kevyillä venytyksillä. Asahin venyttävät liikkeet aktivoivat kokonaisia lihasjännekalvoketjuja ja toimivat myös faskioiden venytyksinä.

2. Monipuoliset kiertoliikkeet. Asahissa teemme sekä vartalon kiertoja ja taivutuksia, myös erityisesti käsivarsien spiraaliliikkeitä. Ne kaikki ylläpitävät ja parantavat nivelten toimintaa ja aktivoivat myös hermostoa.

3. Kehon, erityisesti jalkojen, vahvistaminen. Asahin kehonlaajuinen liikemekaniikka aktivoi koko kehon rakenteet ja vahvistavat niitä. Erityisesti asahissa vahvistetaan jalkoja, joka tuottaa tasapainoa ja lisää erityisesti vanhempien ihmisten elämän laatua.

4. Hengitysharjoitukset. Asahissa yhdistämme liikkeen ja hengityksen, jolloin hengitys on myös jatkuvan harjoituksen kohde. Hengityksen harjoittaminen avaa luonnollisen syvähengityksen tekniikan, mutta rauhoittaa myös mieltä ja auttaa rentoutumaan.

5. Optimaalinen kehon asento ja voimantuotto. Tämä on iso kokonaisuus, joka liittyy siihen tapaan, miten kannattelemme ja ylipäätään asumme kehoamme. Kun puhun asahista somaattisena menetelmästä, tarkoitan tätä kohtaa. Tähän liittyvät erityisesti hyvä kehon linjaus, voimantuotto ja rentous.


3. Monipuolisuus ja yksilöllisyys

Asahi pyrkii koko kehomielen monipuoliseen ja systemaattiseen harjoittamiseen. Liikesarjat on rakennettu niin, että ne kattavat koko kehon. Mieli ohjaa harjoitusta, joten mielen elementti on myös aina mukana. Liikemallit on rakennettu niin, että ne ovat pyöreitä ja virtaavia, ne on helppo tehdä kehon omia rajoituksia noudattaen. Harjoitus sisältää venyttelyä, lihasten vahvistamista, nivelten avaamista, tasapainoa, rentoutusta ja koko kehon koordinaatiota. Harjoituksessa koko kehomieli saa monipuolisen harjoituksen. Monipuolisuuden ideana on pitää keho toimintakykyisenä ja joustavana monipuolisissa tilanteissa ja aktiviteeteissa. Se auttaa myös ennaltaehkäisemään kehon epätasapainoja ja vammoja. Asahissa korostetaan myös yksilöllisyyttä, mikä tarkoittaa että harjoitukset voidaan sovittaa aina yksilön omaan liikkuvuuteen ja tarpeisiin. Asahin liikkeet voidaan tehdä seisten, mutta ne voidaan tehdä myös istuen tai maaten. Harjoitusten intensiteettiä, kestoa ja vaikeustasoa voidaan muokata yksilöllisesti, jolloin jokainen voi tehdä harjoituksen omalla taitotasollaan ja edetä omassa tahdissaan. Asahissa kannustetaan myös kuuntelemaan kehon viestejä ja muuttamaan liikeratoja oman liikkuvuuden mukaan. Jokaisen ihmisen keho on erilainen, sen liikkuvuus on erilainen. Asahi mukautuu yksilöllisesti harjoittajansa mukaan.


4. Liikkeen ilo/ elämänilo

Tämä on elementti, joka voisi kerätä yhteen kaiken edellisen. Asahissa pyritään kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, joka toteutuu myös arjessa, ei vain harjoituksia tehdessä. Positiivinen kokemus kehon, mielen ja hengityksen yhdistävästä liikkeestä voi siirtyä arjen hyvinvoinniksi. Jos tätä kohtaa haluaa jakaa osiksi, seuraavat tulevat mieleen:

1. Kehon säännöllinen kuuntelu syventää kehomieliyhteyttä ja ylipäätään yhteyttä omaan kehoon ja siitä nousevaan hyvinvoinnin kokemukseen. Kehon kuuntelun ja tutkimisen avulla voi löytää itselle sopivia harjoituksia, jotka tuottavat iloa ja hyvinvointia.

2. Liikkeen ilo. Liike, missä keho, mieli ja hengitys yhtyvät, tuottaa hyvää oloa ja harmoniaa. Tietoisessa, hengityksen kannattelevassa liikkeessä voi olla vapauden, keveyden ja virtaavuuden tunnetta. Asahi-harjoituksessa pyritään nauttimaan liikkeestä ja löytämään liikkumisen iloa.

3. Rentous ja stressin lievittäminen. Asahin liikkeissä keskitytään rentouden synnyttämiseen sekä kehossa että mielessä. Asahia voidaan pitää myös yhtenä stressinhallintamenetelmänä, koska sen liike on rentouttavaa ja meditatiivista. Rentoutuksen ja stressinhallinnan avulla voit vapauttaa kehoosi kertynyttä jännitystä ja stressiä, mikä voi luoda tilaa elämänilolle ja hyvinvoinnille.

4. Yhteisöllisyys. Asahi-harjoituksia tehdään usein ryhmissä muiden kanssa. Ryhmässä tehtävä liikunta tuo arkeen miellyttävää sosiaalista vuorovaikutusta, voi lisätä ryhmään kuulumisen kautta arjen merkityksellisyyttä ja luoda tilaa elämänilolle ja hyvinvoinnille. Asahi-ryhmässä on usein hauskaa!

Olen tässä hahmotellut Asahi-Health -menetelmän ”filosofiaa”. Tuli vähän pidempi, kuin mitä oli tarkoitus. Jos nyt lyhennän tämän kahteen lauseeseen, niin nämä lauseet voisivat kuulua näin: Asahi-Health menetelmä on pehmeää, monipuolista ja meditatiivista liikettä, jonka perustana on luonnollinen, terveyttä edistävä liike ja kehomieliyhteys. Sen tarkoitus on synnyttää hyvinvointia ja elämäniloa harrastajilleen.

Nyt huomaan, että tässä tuli ilmaistua myös yleisemminkin Asahi-Akatemian toiminnan ydin :)