Asahi Somatics

Yhdysvaltalainen filosofi Thomas Hanna otti 1970-luvulla käyttöön ”somatics” –käsitteen, joka on yleistynyt kuvaamaan menetelmiä, joissa pyritään aistimaan sisäisesti kehon liikeaistimuksia, tunnistamaan miten liike kehossa syntyy, miltä keho asento sisäisesti tuntuu jne. Kaikissa näissä tekniikoissa pyritään kehon sisäisen kuuntelun kautta löytämään kehon optimaalisia asentoja ja toimintatapoja. Omia liikemalleja aistimalla virheellistä liikettä voidaan oppia tunnistamaan ja
korjaamaan. Kyse on yleensä hyvin hienovaraisesta työskentelystä, missä kehoa ei pakoteta uusiin liikemalleihin tai asentoihin vaan esimerkiksi mielikuvia käyttämällä kehon annetaan ikään kuin itsestään löytää uusia ja vapaampia olemisen tapoja.

Kyse on siis tietoisesta työskentelystä keholla. Ja koska kyse on tietoisuudesta, samalla kun mieli tai tietoisuus on harjoituksen apuväline, se on myös sen kohde. Harjoitukset vaativat intensiivistä kehon aistimista ja huomion suuntaamista, mikä itsestään on jo meditatiivisten menetelmien ydintaito. Somaattisissa menetelmissä on paljon yhteistä, koska ihmisen kehon rakenne on sama. Esimerkiksi kehon hyvä pystylinjaus on asia, mikä leikkaa läpi kaikista somaattisista menetelmistä. Tapa, kuinka kannattelemme itseämme maan vetovoimaa vastaan, on yksi ihmisen kehollisen olemisen ulottuvuuksista, mitä ei voi ohittaa. Asahin somatiikka kiteytyy sen psykofyysisiin liikeperiaatteisiin, joita olen erottanut viisi: 1. pystylinjaus, 2. hengitys, 3. kehonlaajuinen liike, 4. liikkeen tietoinen ohjaus ja 5. liikkeen laatu. Laatu puolestaan koostuu neljästä elementistä, joita ovat 1. rentous, 2. jatkuvuus, 3. tasapaino/ juuri ja 4. mielikuvan käyttö. Asahi Somatics –koulutuksessa tutkitaan kaikkia näitä periaatteita ja opetellaan niihin liittyviä liikesarjoja.

Somaattisissa menetelmissä on myös eroja. Esimerkiksi kaikki niistä eivät ole samalla tavalla liikuntamuotoja. Liikuntamuodolla tarkoitan tässä sitä, että kaikissa ei ole systematisoitua liikemateriaalia, jonka avulla menetelmän periaatteita harjoitetaan ja joilla samalla on myös
esimerkiksi terveysliikunnan ulottuvuus. Asahi on mitä erinomaisin somaattinen menetelmä. Siinä on voimakas liikunnallinen ulottuvuus, missä kehoa harjoitetaan, avataan, venytetään ja voimistetaan hyvin monipuolisella tavalla. Sen lisäksi sen jokaisella liikkeellä on kehon optimaalista asentoa ja toimintatapaa harjoittava ulottuvuutensa. Ja kolmanneksi se on aina tietoista kehon kuuntelua, tietoista liikettä, jossa mieli, keho ja hengitys yhdistyvät yhdeksi ihmistä tasapainottavaksi liikkeeksi.

Asahissa pidämme sekä kuvainnollisesti, mutta myös konkreettisesti jalat maassa. Aloin itse vuosia sitten käyttämään termiä ”funktionaalinen kehotietoisuus” sellaisesta kehon tutkimisen ja aistimisen tavasta, jossa jokaisella harjoituksella on selkeä funktio. Tämä funktio liittyy kehomielen arjen toimintaan. ”Funktionaalisen kehotietoisuuden” harjoitukset pyrkivät aina vastaamaan kysymykseen, onko olemassa tai mikä on ihmisen kehon ja mielen tai kehomielen optimaalinen asento tai asenne erilaisissa arjen ongelmanratkaisun tilanteissa. Ongelmanratkaisuna pidän tässä hyvin laajassa mielessä kaikkea toimintaamme, tuolilta ylösnoususta mielen itselleen asettamiin ongelmiin. Hyvin laajassa mielessä asahi myös pyrkii vastaamaan tällaiseen kysymykseen.

Tyypillisiä somaattisia menetelmiä ovat esimerkiksi Alexander-tekniikka, Feldenkreis-menetelmä tai Pilates. Länsimaiset somaattiset menetelmät kehittyivät 1900-luvulla, mutta niiden kehitykseen vaikuttivat monet vanhat itämaiset kehoa ja mieltä harjoittavat perinteet. Näitä ovat intialainen jooga, kiinalaiset tai-chin ja qigongin muodot ja ja myös japanilainen aikido ja judo. Sama pätee myös asahiin. Asahin psykofyysiset periaatteet tulevat pääasiassa kiinalaisista kamppailutaidoista tai-chista ja yi quanista, mielen taidot zen-perinteestä. Asahissa kuitenkin tarkastelemme kaikkia näitä periaatteita länsimaisen tieteen käsitteiden kautta.

Asahi Somatics –koulutus antaa ohjaajalle paljon työkaluja asahin somaattisten periaatteiden opettamiseksi ja mahdollistaa myös liikeperiaatteisiin liittyvien eritystuntien pitämisen. Kirjoitin joskus seitsenosaisen blogin asahin kokemuksellisesta biomekaniikasta, jonka ensimmäisen artikkelin löydät tästä. Tässä myös linkki kolmiosaiseen blogiini teemasta "Miksi Asahi Somatics?"

Takaisin >>>